KΡΑΤΗΣΗ ONLINE
KΡΑΤΗΣΗ ONLINE

Ποιοι είμαστε;

Η Επιχείρηση με την επωνυμία SUN SHINE A.E. η οποία εδρεύει στην Μύκονο, Καλό Λιβάδι, ΑΦΜ 094204440, ΔΟΥ Μυκόνου, δραστηριοποιείται στο χώρο των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και του τουρισμού.

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα παρακάτω στοιχεία:

Επωνυμία: SUN SHINE A.E.

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Οδός & αριθμός: Καλό Λιβάδι

Πόλη: Μύκονος

Τ.Κ.:  84600

Τηλέφωνο:  22890 72012

Τηλεομοιότυπο: 22890 72007

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected]

1. Ενημέρωση για τη συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων

Στο πλαίσιο των εταιρικών υποχρεώσεων και της δραστηριότητάς μας στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τον τουρισμό, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε από εσάς, τα επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679) όπως εφαρμόζεται από την 25η   Μαΐου 2018, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) και τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς.

Κανείς άλλος, πλην της Επιχείρησης, δεν έχει πρόσβαση στα στοιχεία αυτά ούτε προωθούνται σε τρίτο μέρος για οποιαδήποτε περαιτέρω χρήση, εκτός από τα δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για τη σύναψη και την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης, τα οποία κοινολογούνται στις συνεργαζόμενες με εμάς εταιρείες, όπως οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών κρατήσεων, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, παροχής υπηρεσιών και εμπορευμάτων τεχνολογίας για την επίτευξη της ηλεκτρονικής μας επικοινωνίας.

Η Επιχείρησή μας προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα σε πλήρη συμμόρφωση με την σχετική κείμενη νομοθεσία.

Στο πλαίσιο του ΓΚΠΔ, τα στοιχεία που φυλάσσονται από την Επιχείρησή μας ή από υπεργολάβο μας, δύνανται να γνωστοποιηθούν σε τρίτους, στις αρμόδιες αρχές, εισαγγελείς ή σε άλλες διοικητικές υπηρεσίες, σύμφωνα με τους κανόνες και τις διατάξεις που προβλέπει το εκάστοτε κανονιστικό πλαίσιο.

Για την προστασία των δεδομένων, των στοιχείων και των συναλλαγών σας  λαμβάνονται εύλογα μέτρα για την προστασία και τη διασφάλιση του απορρήτου αυτών κατά την διαβίβαση ή/και εκτέλεση των συναλλαγών. Το σύνολο των στοιχείων που υποβάλλετε στην Επιχείρησή μας διαχειρίζεται αποκλειστικά από το ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας ή/και των υπεργολάβων μας,  που τελεί υπό τον έλεγχο της Επιχείρησης και μόνο κατ’ εντολή της. Για την εκτέλεση της επεξεργασίας η Επιχείρηση επιλέγει πρόσωπα με αντίστοιχα επαγγελματικά προσόντα που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών γνώσεων και προσωπικής ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου. Επίσης, η Επιχείρησή μας δεν προβαίνει σε πράξη πώλησης ή εμπορίας των δεδομένων που συλλέγει από εσάς.

Η Επιχείρηση δεν προβαίνει σε αυτοματοποιημένη λήψη ατομικών αποφάσεων, αποκλειόμενης και της κατάρτισης προφίλ.

2. Με ποιο τρόπο και για ποιο σκοπό συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Όταν υποβάλλετε ένα ερώτημα / αίτημα μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας

Όταν υποβάλλετε ένα ερώτημα / αίτημα μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας, σας ζητάμε το ονοματεπώνυμό σας, τον τηλεφωνικό σας αριθμό και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου.

Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να απαντήσουμε στο ερώτημα / αίτημά σας, καθώς και να σας παρέχουμε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τις υπηρεσίες μας.

Πρόσβαση στα δεδομένα σας, πέραν του εξουσιοδοτημένου προσωπικού μας, διαθέτει και η εταιρεία διαφήμισης και επικοινωνίας με την οποία τηρούμε συνεργασία και δεσμεύεται για την ασφάλεια των δεδομένων σας εφαρμόζοντας όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα για τους σκοπούς της επεξεργασίας τεχνικά και οργανωτικά μέτρα.

Τηρούμε τα δεδομένα σας το χρονικό διάστημα ενός έτους για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ήτοι η ικανοποίηση του ερωτήματος / αιτήματός σας, εκτός εάν λόγω της φύσεως του αιτήματός σας, προκύπτει αναγκαιότητα περαιτέρω επικοινωνίας και σε κάθε περίπτωση για τη δική σας εξυπηρέτηση.

Κατ’ εξαίρεση η Επιχείρηση τηρεί το δικαίωμα διατήρησης του ιστορικού της μεταξύ μας αλληλογραφίας για όσο διάστημα κρίνεται αναγκαίο για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων της.

Όταν πραγματοποιείτε κράτηση από την ιστοσελίδα μας

Όταν πραγματοποιείτε κράτηση από την ιστοσελίδα μας συλλέγουμε μέσω του συστήματος κρατήσεων το όνομά σας, το επίθετό σας, τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου, τον αριθμό – το όνομα – την ημερομηνία λήξης και τον κωδικό ασφαλείας της κάρτας σας, και προαιρετικά τον τηλεφωνικό σας αριθμό, τη χώρα, την ταχυδρομική διεύθυνση, την πόλη/περιοχή, το νομό/πολιτεία, τον ταχυδρομικό κώδικα, την εταιρεία/οργανισμό, το σκοπό ταξιδίου.

Τηρούμε τα δεδομένα σας για ένα έτος με σκοπό την κατάρτιση και εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης.

Ποιοι λαμβάνουν τα δεδομένα σας

Τα δεδομένα σας επεξεργάζονται από την εταιρεία διαχείρισης του συστήματος κρατήσεων της οποίας την Πολιτική απορρήτου μπορείτε να δείτε μέσω του ιστοτόπου μας https://archipelagoshotel.reserve-online.net/privacy-policy

Κατόπιν της εκτέλεσης της μεταξύ μας σύμβασης, διατηρούμε τα αναγκαία δεδομένα που έχουμε συλλέξει για διάστημα το οποίο δεν υπερβαίνει το απολύτως απαραίτητο όπως απαιτείται και προς εκπλήρωση της φορολογικής νομοθεσίας ή άλλων διατάξεων όπως αυτές ισχύουν.

Εγγραφή στο newsletter

Για την εγγραφή σας στο newsletter της Επιχείρησης, προκειμένου να λαμβάνετε τα νέα και τις προσφορές μας, συλλέγουμε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση για την αποστολή του σχετικού υλικού.

Τηρούμε τα δεδομένα σας για όσο καιρό εσείς επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά από εμάς, δίνοντάς σας τη δυνατότητα opt-out σε κάθε μήνυμα.

Τα δεδομένα σας επεξεργάζονται από τον πάροχο της πλατφόρμας αποστολής των newsletter, με τον οποίο τηρούμε συνεργασία και δεσμεύεται για την ασφάλεια των δεδομένων σας εφαρμόζοντας όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα για τους σκοπούς της επεξεργασίας τεχνικά και οργανωτικά μέτρα.

Για τη συγκεκριμένη επεξεργασία εφαρμόζουμε τα όσα ορίζει η οδηγία e-Privacy (2002/58/ΕΚ με τις τροποποιήσεις με την 2009/136/ΕΚ), ο ν. 3471/2006 και η νομολογία της ΑΠΔΠΧ.

Προσθήκη περαιτέρω συναλλαγών που πραγματοποιούνται στον ιστότοπο ορίζοντας για κάθε μία τα ακόλουθα:

(α) το σκοπό της συναλλαγής

(β) τη νόμιμη βάση που χρησιμοποιήθηκε

(γ) το χρόνο και τον τόπο αποθήκευση

(δ) τους αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων

Υποχρέωση καταχώρισης ορθών προσωπικών στοιχείων

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε στην Επιχείρηση είναι απαραίτητα προκειμένου να επικοινωνήσει η Επιχείρηση μαζί σας για τη διευθέτηση ειδικότερων θεμάτων σε σχέση με τα αιτήματά/ερωτήματά σας, την εκτέλεση των υποχρεώσεών της απέναντί σας καθώς και για την εκτέλεση της κράτησης που έχετε πραγματοποιήσει, την τιμολόγησή σας, την εν γένει εκτέλεση της σύμβασης με εσάς, την ικανοποίηση των σχετικών με την κράτηση αιτημάτων σας καθώς και την αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δελτίου νέων σε σχέση με τις προσφορές/νέα μας. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να μας γνωστοποιήσετε στοιχεία τα οποία είναι απολύτως ορθά, ακριβή και επικαιροποιημένα. Σε περίπτωση μεταγενέστερης αλλαγής οποιουδήποτε από αυτά θα πρέπει να μας ενημερώσετε σχετικά, εγγράφως, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Σε περίπτωση που οι συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις της Επιχείρησής μας, οι οποίες υλοποιούνται με τη χρήση των δηλωθέντων σε εμάς δεδομένων δεν εκπληρωθούν εγκαίρως και προσηκόντως εξαιτίας της χρήσης λανθασμένων ή μη επικαιροποιημένων προσωπικών στοιχείων τα οποία δηλώσατε εσείς, η Επιχείρηση ουδεμία ευθύνη φέρει. Ειδικότερα, κάθε τυχόν ενημέρωση που θα πραγματοποιείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα μας έχετε γνωστοποιήσει κατά την εγγραφή σας στο newsletter, την κράτηση ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας  θα θεωρείται ως έγκυρη έστω και αν δεν παραδίδεται σε εσάς εξαιτίας σφάλματος στα αναγραφόμενα από εσάς στοιχεία ή/και λόγω τεχνικής ή άλλης βλάβης στον διακομιστή σας, ή/και στο τηλέφωνό σας, ή/και στον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο, ή/και λόγω αλλαγής των στοιχείων σας (εφόσον δεν μας έχετε ενημερώσει εγκαίρως σχετικά). Υπογραμμίζεται ότι έκαστος χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια, αλήθεια και επικαιροποίηση των δεδομένων που δηλώνει. Η Επιχείρησή μας εν προβαίνει σε καμία ταυτοποίηση των δεδομένων που δηλώνονται από τον χρήστη και ως εκ τούτου ουδεμία ευθύνη φέρει ως προς αυτά.

3. Σύνδεση και αλληλεπίδραση με κοινωνικά δίκτυα

Η Ιστοσελίδα παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα σύνδεσης και αλληλεπίδρασης με κοινωνικά δίκτυα ή ιστοσελίδες κατόπιν δικής του πρωτοβουλίας και αίτησης. Στην περίπτωση αυτή η Επιχείρηση δεν φέρει ευθύνη για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιείται από τα δίκτυα αυτά. Για την άσκηση των προβλεπόμενων από το νόμο δικαιωμάτων θα πρέπει ο χρήστης να έρχεται σε επαφή με τα ίδια τα δίκτυα αυτά.

H διαχείριση του λογαριασμού μας στο facebook, instagram, pinterest, linkedin γίνεται από την επιχείρησή μας χωρίς παρέμβαση τρίτου.

Σκοπός της επεξεργασίας για το σύνολο των δεδομένων που συλλέγουμε από εσάς, είτε είναι ανωνυμοποιημένα είτε όχι, είναι η παροχή ενημερώσεων σχετικά με τις υπηρεσίες μας ή η επικοινωνία μαζί σας, απαντώντας στα μηνύματα που μας στέλνετε.

Νομική βάση για την επεξεργασία είναι η συγκατάθεσή σας.

Παρέχετε τη συγκατάθεσή σας κάνοντας like ή follow στις σελίδες μας και μπορείτε να την ανακαλέσετε το ίδιο εύκολα, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο (unlike, unfollow).

Λαμβάνοντας μέρος σε διαγωνισμό μέσω facebook και instagram τα στοιχεία του νικητή ανακοινώνονται μέσω του λογαριασμού που διατηρεί η Επιχείρηση και άτομο του προσωπικού μας επικοινωνεί μαζί του για τη συλλογή των δεδομένων, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες συνεννοήσεις  για την εξαργύρωση του δώρου του.

4. Δικαιώματα του Υποκειμένου των δεδομένων

Δικαίωμα πρόσβασης του υποκειμένου (άρθρο 15 ΓΚΠΔ)

Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε, ανά πάσα στιγμή, αντίγραφα των προσωπικών σας δεδομένων. Υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να μην λαμβάνετε πάντα όλες τις πληροφορίες που επεξεργαζόμαστε.

Πιο συγκεκριμένα:

Τα φυσικά πρόσωπα (υποκείμενα των δεδομένων) έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν:

α) επιβεβαίωση αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων τους, και

β) αντίγραφο αυτών των δεδομένων (σχετ. άρθρα 12, 15 ΓΚΠΔ).

Το δικαίωμα αυτό μπορείτε να ασκήσετε, κατ’ αρχήν, δωρεάν, γραπτά στέλνοντας email στο [email protected]

Μπορεί να κληθείτε να πληρώσετε εύλογο τέλος, μόνο εάν το αίτημά σας είναι προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό (ιδίως όταν επαναλαμβάνεται) ή ο αριθμός των αντιγράφων που καλούμαστε να χορηγήσουμε είναι μεγάλος.

Δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16 ΓΚΠΔ)

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των δεδομένων σας, όταν αυτά είναι ανακριβή, ή τη συμπλήρωση των δεδομένων σας, όταν αυτά είναι ελλιπή (σχετ. άρθρα 12, 15, 19 ΓΚΠΔ). Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκήσετε γραπτώς στο [email protected]

Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») (άρθρο 17 ΓΚΠΔ)

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, εφόσον ισχύει ένας από τους λόγους, όπως αυτοί αναφέρονται στο άρθρο 17 του κανονισμού.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρο 18 ΓΚΠΔ)

1. Δικαιούστε να εξασφαλίζετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τον περιορισμό της επεξεργασίας, όταν ισχύει ένα από τα ακόλουθα:

α)  η ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αμφισβητείται από το υποκείμενο των δεδομένων, για χρονικό διάστημα που επιτρέπει στον υπεύθυνο επεξεργασίας να επαληθεύσει την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

β)  η επεξεργασία είναι παράνομη και το υποκείμενο των δεδομένων αντιτάσσεται στη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ζητεί, αντ’ αυτής, τον περιορισμό της χρήσης τους,

γ)  ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα δεδομένα αυτά απαιτούνται από το υποκείμενο των δεδομένων για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων,

δ)  το υποκείμενο των δεδομένων έχει αντιρρήσεις για την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1, εν αναμονή της επαλήθευσης του κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι του υπευθύνου επεξεργασίας υπερισχύουν έναντι των λόγων του υποκειμένου των δεδομένων.

2. Όταν η επεξεργασία έχει περιοριστεί σύμφωνα με την παράγραφο 1, τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός της αποθήκευσης, υφίστανται επεξεργασία μόνο με τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου ή για λόγους σημαντικού δημόσιου συμφέροντος της Ένωσης ή κράτους μέλους.

3. Το υποκείμενο των δεδομένων το οποίο έχει εξασφαλίσει τον περιορισμό της επεξεργασίας σύμφωνα με την παράγραφο 1 ενημερώνεται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας πριν από την άρση του περιορισμού επεξεργασίας.

Υποχρέωση γνωστοποίησης όσον αφορά τη διόρθωση ή τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή τον περιορισμό της επεξεργασίας (άρθρο 19 ΓΚΠΔ)

O υπεύθυνος επεξεργασίας – SUN SHINE A.E. ανακοινώνει κάθε διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων που διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 16, το άρθρο 17 παράγραφος 1 και το άρθρο 18σε κάθε αποδέκτη στον οποίο γνωστοποιήθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός εάν αυτό αποδεικνύεται ανέφικτο ή εάν συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας – SUN SHINE A.E. ενημερώνει το υποκείμενο των δεδομένων σχετικά με τους εν λόγω αποδέκτες, εφόσον αυτό ζητηθεί από το υποκείμενο των δεδομένων.

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων (άρθρο 20 ΓΚΠΔ)

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, και τα οποία έχετε παράσχει σε υπεύθυνο επεξεργασίας, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας στον οποίο παρασχέθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όταν:

α) η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) ή σε σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) και

β) η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα.

Δικαίωμα εναντίωσης (άρθρο 21 ΓΚΠΔ)

Δικαιούστε να αντιτάσσεστε, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, η οποία βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε) ή στ), περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ βάσει των εν λόγω διατάξεων.

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης (άρθρο 7 Προϋποθέσεις για συγκατάθεση)

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της

5. Άσκηση δικαιωμάτων

Για να υποβάλετε αίτημα σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα ή να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, όπως αυτά αναφέρονται ως άνω και με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο ΓΚΠΔ, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή να αποστείλετε την επιστολή σας στη διεύθυνση Archipelagos Hotel, Καλό Λιβάδι, Μύκονος, Τ.Κ. 84 600.

6. Στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων που διενεργεί η SUN SHINE A.E. και περιλαμβάνεται στην παρούσα ενημέρωση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της SUN SHINE A.E. στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας [email protected] ή μέσω της ταχυδρομικής διεύθυνσης της SUN SHINE A.E. Παρακαλούμε σημειώστε στο φάκελο «Για τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της SUN SHINE A.E.».

7. Χρόνος συμμόρφωσης του Υπεύθυνου Επεξεργασίας

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας – SUN SHINE A.E. οφείλει να ανταποκριθεί στα αιτήματά σας και την ικανοποίηση των δικαιωμάτων σας, όπως προβλέπεται από τον ΓΚΠΔ, εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματός σας. Η προθεσμία του ενός μηνός μπορεί να παραταθεί για άλλους δύο (2) μήνες, εάν το αίτημα είναι πολύπλοκο ή ο αριθμός των αντιγράφων που πρέπει να σας χορηγήσουμε είναι μεγάλος. Στην περίπτωση αυτή θα σας ενημερώσουμε για την παράταση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος.

8. Ανακοίνωση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο υποκείμενο των δεδομένων

Η εταιρία μας θα σας ανακοινώσει αμελλητί τυχόν παραβίαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εφόσον ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας.

9. Δικαίωμα προσφυγής στην ΑΠΔΠΧ

Έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων του Κανονισμού 2016/679 στην αρμόδια εποπτική αρχή  http://www.dpa.gr/

10. Ενημέρωση της πολιτικής απορρήτου

Η παρούσα πολιτική απορρήτου, επικαιροποιείται, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Παρακολουθείτε συχνά την ιστοσελίδα μας ώστε να είστε παραμένετε ενημερωμένοι

Σε περίπτωση που θελήσουμε / παραστεί ανάγκη να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για διαφορετικό σκοπό από αυτόν για τον οποίο αρχικά συλλέχθησαν, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας παράσχουμε κάθε απαραίτητη πληροφορία και, εφόσον απαιτείται, να ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας.